SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!

Regulamin sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.essensey.com

 

Informacja:

Sklep Internetowy www.essensey.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia w kontekście stosowania wszystkich Produktów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, należy kierować do swojego lekarza specjalisty. Nigdy nie należy pominąć porady specjalisty lub zrezygnować z jej zasięgnięcia z powodu treści znajdujących się na witrynie.

Produkty, których stosowanie wiąże się ze szczególną ostrożnością ze strony Klienta, ze względu na ich skład i ewentualny wpływ na zdrowie osoby chorej (wpływ na ciśnienie, przyspieszenie metabolizm, pracę układu krwionośnego, nerwowego) opatrzone są następującym sformułowaniem:

OSTRZEŻENIE: Jeśli posiadasz jakiekolwiek problemy natury zdrowotnej lub masz wątpliwości co do stosowania tego produktu, zasięgnij opinii lekarza przed jego użyciem. Szczególnie jeśli posiadasz niskie lub wysokie ciśnienie krwi, arytmię, choroby serca, wątroby lub tarczycy, cukrzycę, napady lęku, depresję, zaburzenia behawioralno-poznawcze, epilepsję, astmę, trudności w oddawaniu moczu na skutek chorób prostaty, ponadto jeśli stosujesz inhibitory MAO lub jakiekolwiek inne lekarstwa. Nie stosuj jeśli jesteś w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Zachowaj ostrożność podczas stosowania innych napojów zawierających kofeinę i/lub guaranę w ciągu dnia, szczególnie jeśli jesteś wrażliwy na działanie tych składników. Zredukuj dawkę lub całkowicie odstaw produkt jeśli wystąpią następujące objawy: bezsenność, senność, drżenie rąk, ciała, bóle głowy, nerwowość, splątanie, nudności, wymioty, bóle w klatce piersiowej, palpitacje serca. Nie spożywaj w okresie do 3-4 godzin przed pójściem spać. Produkt przeznaczony tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

Wszelkie postanowienia i zastrzeżenia Regulaminu sklepu dotyczące konsumentów dotyczą również osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESSENSEY.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. DANE OSOBOWE

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załączniki :

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Formularz zwrotu / wymiany.

3. Formularz reklamacji.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bodypak.pl prowadzony jest przez TREC NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315748, REGON: 220696468, NIP: 9581602454, BDO: 000022292; sąd przechowujący dokumentację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 67.250,00 zł. Adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (32) 308 00 02.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt.  10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.3.7. NAJNIŻSZA CENA – najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

1.3.8 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonu, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.3.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.10. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3.11 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.essensey.com.

1.3.13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Trec Nutrition spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 9581602454, numer REGON 220696468, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (32) 308 00 02.

1.3.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.3.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA -ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.3.18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Informacje prezentowane na stronach internetowych www.essensey.com, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje – stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie są zaś ofertą handlową w rozumieniu art. 66 i art. 66(1) Kodeksu cywilnego.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje na warunkach opisanych w niniejszym pkt 3, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu (oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana przez Klienta).

3.2. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Sprzedaż hurtowa jest prowadzona przez panel hurtowy, zamieszczony w witrynie www.hurt.bodypak.pl. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż 2 sztuki wybranego  Produktu z kategorii Zestawy lub Zamówień zawierających więcej niż 10 sztuk tego samego  Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest, w zależności od wyboru Klienta, w walucie EUR (euro), PLN (złoty polski) albo GBP (funt brytyjski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu oraz przyjęciu Zamówienia do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta – w przypadku wybrania płatności przelewem tradycyjnym , przelewem elektronicznym albo kartą, zaś w przypadku wybrania metody płatności „za pobraniem” – przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po złożeniu Zamówienia. Klient otrzymuje maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji – zgodnie z pkt 3.4.2.2 poniżej. 3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta (wiadomość wysyłana jest automatycznie). Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje: 3.4.2.1 z chwilą otrzymania zapłaty ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy -dla Zamówień, dla których wybrano płatność przelewem lub płatność elektroniczną / płatność kartą płatniczą; 3.4.2.2 z chwilą otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę - dla Zamówień, dla których wybrano płatność „za pobraniem”. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Wiadomość mailowa potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji generowana i wysyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta – w przypadku wybrania płatności przelewem tradycyjnym , przelewem elektronicznym albo kartą, zaś w przypadku wybrania metody płatności „za pobraniem” – wysyłana jest automatycznie po złożeniu Zamówienia.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6 Dokument księgowy (paragon lub faktura VAT) dostarczany jest do Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. Bank: ING Bank Śląski SA, IBAN: PL 75 1050 1764 1000 0023 3333 9428, Kod SWIFT: INGBPLPW (płatność w walucie PLN).

4.1.2.2. Bank: PKO BP SA, IBAN: PL 24 1020 3916 0000 0602 0287 4105, Kod SWIFT: BPKOPLPW (płatność w walucie (EUR).

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, PayPal.com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl lub http://www.paypal.com lub http://www.transferuj.pl.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości  7.789.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.1.3.1.2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Do każdej transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem serwisu PayPal.com, doliczana jest prowizja 2,3% ceny zakupionego produktu i taka kwota będzie widoczna w koszyku zakupowym po wybraniu tej metody płatności.

 

4.2. TERMIN PŁATNOŚCI:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa.

5.3.3. Odbiór osobisty jest dostępny w punktach stacjonarnej sprzedaży pod adresem:

5.3.3.1. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia - w godzinach otwarcia sklepu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Od dnia 29.09.22 odbiór zamówień w punkcie jest wstrzymany.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia.

5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

 

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z umową - są określone  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt  zgodny z umową. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu  niezgodności Produktu z umową oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia; bądź

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.4.6.4.  Zaleca się wskazanie w reklamacji przez Klienta: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnienia niezgodności z umową; (2) żądania Klienta; (3) danych kontaktowych składającego reklamację, ponadto (4) spisanego protokołu szkody wraz z dokumentacją fotograficzną z podmiotem doręczającym przesyłkę, w przypadku jej uszkodzenia lub ubytku zawartości – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu  niezgodności Produktu z umową, jest zobowiązany, aby poinformować Sprzedawcę o konieczności odebrania wadliwego Produktu, na koszt Sprzedawcy. Wówczas to Sprzedawca po weryfikacji reklamacji ustala sposób odbioru wadliwego produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskonsultowane ze Sprzedawcą sposoby dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia  06 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych  sądów  polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017,  poz. 1063).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email [email protected] oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

7.2.4 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Wszelkie poniższe postanowienia pkt 8 dotyczące Konsumenta – dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8.1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub  pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta - może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1)  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; (14)  oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

8.10. Sprzedawca zastrzega, że w razie wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, w przypadku nieodebrania przez Kupującego zakupionego Produktu i niezapłacenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy, Sprzedawca będzie uprawniony w terminie 30 dni liczonych od daty zwrotu nieodebranego przez Kupującego Produktu do siedziby Sprzedawcy, do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania od Kupującego kary umownej w wysokości 10% wartości transakcji, na którą składają się: cena sprzedaży, koszty dostawy Produktu oraz koszty zwrotnego dostarczenia nieodebranego przez Kupującego Produktu do siedziby Sprzedawcy.

8.11. Wykonanie przez Sprzedawcę prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 8.10 następować będzie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta). W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, oświadczenie takie uważa się za skutecznie złożone i doręczone Kupującemu z chwilą wysłania tego oświadczenia (nadania za pośrednictwem poczty e-mail) przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami oraz  nie będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Klienci i Usługobiorcy, których zgodnie z postanowieniem zdania poprzedniego dotyczą postanowienia niniejszego punktu (a zatem Klienci i Usługobiorcy niebędący Konsumentami i niebędący Przedsiębiorcami na prawach konsumenta) – zwani będą dalej Przedsiębiorcami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z  Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie  Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku  Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez  Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na  Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go  Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do  Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika  Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec  Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców  będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta  będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta będącego Przedsiębiorcą.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą  będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.DANE OSOBOWE

10.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej: RODO lub Rozporządzenie) Usługodawca/ Sprzedawca niniejszym informuje, iż:

10.1.1. Z chwilą założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia Usługobiorca/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę, podanych prze Usługobiorcę/Klienta jego danych osobowych wymienionych w niniejszym Regulaminie.

10.1.2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Trec Nutrition spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 9581602454, numer REGON 220696468, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (32) 308 00 02.

10.1.3. W sprawie swoich danych osobowych Usługobiorca/Klient może kontaktować się z: pracownikiem działu IT pod numerem telefonu (32) 308 00 02 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

10.1.4. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta takie jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/dostawy, e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów, podanie tych danych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej z Usługodawcą/Sprzedawcą umowy:

a. realizacji zawartej umowy, w tym kontaktowanie się z Usługobiorcą/Klientem w związku z realizacją umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),;

b. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);

d. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),

e. realizacji ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków wynikających z przepisów prawa zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);

f. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)

g. prowadzenia działań administracyjnych przez Usługodawcę/Sprzedawcę w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

10.1.5. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy/Klienta informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 10.1.4. mogą być udostępniane innym podmiotom tj.

10.1.5.1 podmiotom, z którymi Usługodawca/Sprzedawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie,

10.1.5.2 pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy/Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Usługodawcy/Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,

10.1.5.3 organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).

10.1.6. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy/Klienta informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 10.1.4., przy czym:

10.1.6.1 dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów,

10.1.6.2 dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,

10.1.6.3 dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,

10.1.6.4 w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 10.1.4.f) dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę/Klienta wyrażonej uprzednio zgody;

10.1.6.5 w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 10.1.4.g) dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę/Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10.1.7. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują następujące prawa do:

10.1.7.1 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;

10.1.7.2 usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;

10.1.7.3 przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

10.1.7.4 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

10.1.7.5 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

10.1.8. Usługobiorca/Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

10.1.9. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

11.2.1.1 zmiany przepisów obowiązującego prawa;

11.2.1.2 zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

11.2.1.3 rozbudowy, zmiany lub wycofania dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu lub wprowadzenia nowych usług objętych Regulaminem;

11.2.1.4 zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

11.2.1.5 zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści Regulaminu;

11.2.1.6 konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiły w Regulaminie;

11.2.1.7 zapobiegania nadużyciom;

11.2.1.8 ze względów bezpieczeństwa;

11.2.1.9 usprawnienia działania Sklepu i obsługi Klienta;

11.2.1.10 zmiany procesu zawierania umów i składania zamówień za pośrednictwem Sklepu

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Kliknij aby pobrać.

Dlaczego warto wybrać produkty ESSENSEY?

 • Natura

  W ESSENSEY wierzymy w moc natury, która tworzy to, co najlepsze i dlatego czerpiemy z niej sprowadzając surowce z różnych regionów świata. Naturalne ekstrakty roślinne wykorzystywane są do produkcji wysokiej jakości suplementów diety.

 • Eksperci

  Nasze receptury opracowuje sztab ekspertów z dziedziny dietetyki, technologii żywności i mikrobiologii molekularnej. Każdy produkt dopracowujemy z niezwykłą starannością, dbając o odpowiednią przyswajalność, odpowiednią ilość substancji aktywnych, nie zapominając również o przystępnej cenie.

 • Laboratoria

  Produkty ESSENSEY są regularnie badane pod kątem zawartości metali ciężkich i mikrobiologii przez Akredytowane Laboratoria, których wyniki są honorowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Weterynaryjny i wiele innych instytucji, z którymi współpracujemy stale w trosce o jakość naszych produktów.

 • Jakość

  Absolutnie nadrzędną wartością dla nas jest wysoka jakość na każdym etapie procesu wytwarzania. Zakład produkujący kapsułki ESSENSEY ma wdrożone normy ISO 22000, ISO 9001. Naszą filozofią działania jest podnoszenie standardów i stałe doskonalenie wszystkich procesów.

Poradnik Essensey